Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní pojmy

 1. Poskytovatelem je společnost Sunfox s.r.o. se sídlem Vodňanská 1414, Praha 9 - Kyje, IČ 28436296, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141356, která provozuje server foxyhosting.cz s platností od 1.9.2011.
 2. Uživatelem je jakákoliv právnická osoba, nebo jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která při respektování těchto Všeobecných obchodních podmínek uzavře s poskytovatelem smlouvu o poskytování datových telekomunikačních služeb.
 3. Provozem serveru se rozumí úplatné poskytování datových telekomunikačních služeb spočívající v umístění vlastního nebo pronajatého serveru či technické správě domény 2. řádu (webhostingu) uživatele na technických prostředcích poskytovatele.

II. Provozní podmínky, práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti uživatele

 1. Poskytovatel zajistí na základě uzavřené smlouvy pro uživatele:
  • nepřetržitý provoz serveru, na kterém bude provozovaná služba uživatele
  • nepřetržitý dohled nad technickými prostředky poskytovatele, včetně jejich servisu (vyjma vlastních serverů uživatele)
  • odpovídající technickou podporu a hotline podle typu poskytované služby
  • u správce doménového jména zajistí registraci a provoz doménového jména v doméně 2. řádu (je–li součástí konkrétní poskytované služby dle smlouvy)
 2. Za účelem poskytování služeb dle Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb se uživatel zavazuje poskytnout poskytovateli nutnou součinnost, zejména při montáži, seřízení, údržbě, doplnění, opravě, úpravě, měření, revizi, demontáži apod. technického zařízení poskytovatele, a to po celou dobu trvání smlouvy.
 3. Uživatel bere na vědomí, že při zajišťování činností dle odst. 2. tohoto článku může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě Smlouvy, případně ke ztrátě dat na používaném zařízení. Uživatel je sám odpovědný za provádění zálohování dat a poskytovatel za ztrátu dat nenese odpovědnost.
 4. Uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu a nesmí využívání těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb.
 5. Uživateli je zakázáno a poskytovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb dle Smlouvy, jestliže uživatel poruší zákaz a prostřednictvím poskytovatele bude na Internetu:
  • nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána
  • propagovat potlačování Ústavou zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů
  • nabízet nebo šířit nezákonný pornografický materiál
  • provozovat warez, gamez, crack servery a nebo obsah s podobným zaměřením
  • provozovat download servery
  • provozovat servery nabízející nelegálně získaný software za účelem jeho dalšího prodeje a poskytování tohoto nelegálního software třetím osobám
  • provozovat chat servery
  • provozovat servery zaměřující se na spam
  • provozovat servery přetěžující databázové systémy (např. použití nevhodné databáze, špatná indexace dat a pod.)
  • umisťovat rasistické informace
  • umisťovat informace, které by mohly poškodit dobré jméno poskytovatele
  • provozovat servery, které obsahují nadměrné množství hudebních a filmových souborů (mp3, mpeg, avi atd.), a které zároveň slouží především ke stahování těchto souborů
  • využívat ftp prostor serveru pro úložiště nadměrného množství dat, která nejsou součástí webové prezentace či aplikace nebo používat tento prostor pro výměnu souborů s třetími osobami
  • provozovat servery uživatelů, kteří poškozují dobré jméno poskytovatele či jeho pracovníků
  • porušovat autorská a jiná práva třetích osob, včetně duševního vlastnictví
  • provozovat servery, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy
  • používat a šířit nástroje, které by ohrožovaly bezpečnost sítě Internet
  • provozovat jakékoliv servery, jež se i částečně dají zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž případné zařazení uživatelova obsahu do některé z výše uvedených kategorií je plně na uvážení poskytovatele
 6. V případě, že se uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozím odstavci (bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele), odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením smluvních povinností vznikla.

III. Domény

 1. Správcem doménových jmen v "top level" doméně je uživatelem zvolená společnost, která má oprávnění provádět registrace domén 2. řádu (dále jen registrátor).
 2. Uživatel má doménové jméno v doméně 2. řádu pronajaté do užívání od registrátora. Za tento pronájem doménového jména platí uživatel zvolenému registrátorovi poplatek.
 3. Veškerá dispoziční práva k pronajatému a zaplacenému doménovému jménu náleží uživateli, který je oprávněn v rámci pronájmu s daným jménem nakládat dle obchodních podmínek příslušného registrátora domény 2. řádu.
 4. Poskytovatel k doménovému jménu nemá žádné práva, není jeho vlastníkem, uživatelem ani plátcem jeho pronájmu. Je pouze technickým správcem domény; může však na základě písemné žádosti uživatele zprostředkovat platbu domény u registrátora.

IV. Závady, odstávky, reklamace, poruchy

 1. V souvislosti s poskytovanými službami může docházet k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo snížení jejich kvality. V takovém případě poskytovatel nenese odpovědnost za škody, které uživateli nebo třetím osobám vzniknou nefunkčností serveru, poškozením, ztrátou nebo únikem dat. Stejně tak poskytovatel za škody neodpovídá v případech uvedených v odst. 2, 6 a 9 tohoto článku.
 2. Poskytovatel má právo u každého ze strojů u libovolné služby na plánovanou odstávku k provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru, údržbu či výměnu hardwaru, a to v rozsahu 2 hodin měsíčně. Tuto plánovanou odstávku je poskytovatel povinen oznámit na svých internetových stránkách nejpozději 24 hodin před zahájením plánované odstávky.
 3. Poskytovatel bude podle svých možností realizovat odstávku v době nižšího provozu o víkendech, svátcích a v nočních hodinách. Poskytovatel provede odstávku na dobu nezbytně nutnou k provedení činností dle odstavce 2. tohoto článku.
 4. Nevyčerpaná doba z 2 hodin měsíčně u plánovaných odstávek se po dobu maximálně tří měsíců sčítá. Součet takto nevyčerpané doby poskytovatel využije v případě složitějších činností spojených s údržbou, opravami a ochranou zařízení poskytovatele.
 5. Poskytovatel neodpovídá za překážky, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu v plnění jeho povinností. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Poskytovatel neodpovídá uživateli nebo třetím osobám za škody, včetně nároků na náhradu ušlého zisku, které jim vzniknou v souvislosti s přerušením dodávky služeb, dojde-li k přerušení zásahem vyšší moci, zneužitím poskytovaných služeb třetími osobami, nebo jejich nelegálními zásahy.
 6. Uživatel je povinen reklamaci výpadků a poruch uplatnit u poskytovatele písemně ve lhůtě nejpozději tří kalendářních dnů od ukončení, nebo odstranění výpadku.
 7. Uživatel nemá právo na slevu z ceny za poskytované služby v souvislosti s výpadkem sítě housingového centra, ve kterém jsou umístěny technické prostředky poskytovatele.
 8. Reklamace nemá odkladný účinek a uživatel je povinen zaplatit poskytovateli účtované ceny služeb v plné výši do data jejich splatnosti.
 9. Poskytovatel nepřizná slevu z ceny poskytovaných služeb, pokud uživatel nehradí řádně a včas poskytované služby. Pokud poskytovatel v rámci reklamačního řízení přizná uživateli slevu z ceny služeb a uživatel služby nehradí řádně a včas, má poskytovatel právo veškeré své finanční nároky vůči uživateli započíst na přiznanou slevu z ceny služeb.
 10. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli, případně třetím osobám, způsobí zejména tím, že na serveru poskytovatele bude spouštět nevhodné a přetěžující skripty snižující rychlost odezvy strojů poskytovatele nebo znemožňující dostupnost třetím osobám.
 11. Uživatel bere na vědomí, že kromě přiznané slevy z ceny poskytovaných služeb poskytovatel neodpovídá za škody v důsledku neposkytnutí služeb, nebo vadného poskytnutí služeb.

V. Objednávky, smlouvy, platební podmínky

 1. Uživatel zamýšlené služby objednává u poskytovatele formou uzavření Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb. V této Smlouvě se strany dohodnou na předmětu a rozsahu plnění, platebních a dalších podmínkách.
 2. Za poskytované služby náleží poskytovateli úplata. Způsob účtování jednotlivých služeb poskytnutých uživateli je dán typem služby. Uživatel se zavazuje, že bude respektovat platební podmínky uvedené ve Smlouvě. V této Smlouvě se strany dohodnou na ceně poskytovaných služeb v závislosti na délce fakturačního období, na případných slevách nebo přirážkách, způsobech platby, délce fakturačního období apod.
 3. Poskytovatel bude v případě předplacených služeb uživateli zasílat tzv. "výzvy k platbě", které nahrazují zálohovou fakturu, pokud se strany nedohodnou jinak. Na každou platbu poskytovatel zašle výzvu k platbě na e-mail uživatele uvedený ve Smlouvě. V den obdržení platby poskytovatel aktivuje uživateli službu a do 15ti dní zašle na e-mail uživatele daňový doklad. U služeb hrazených zpětně za dané fakturační období poskytovatel zašle přímo daňový doklad na e-mail uživatele. Originál daňového dokladu poskytovatel zašle na adresu uvedenou v objednávce pouze na základě písemné žádosti uživatele s náležitým odůvodněním a za příplatek řídící se platným ceníkem České Pošty.
 4. Uživatel nemá nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny za služby neposkytnuté v případě předčasného ukončení Smlouvy uživatelem bez uvedení závažného důvodu, kterým je např. neodůvodněné neplnění smluvních podmínek poskytovatelem.

VI. Trvání a zánik Smluv o poskytování datových telekomunikačních služeb

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to na dobu nejméně jednoho roku, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
 2. Výpověď Smlouvy je uživatel povinen zaslat písemně (v elektronické formě) na e-mailovou adresu poskytovatele. Poskytovatel přijetí výpovědi potvrdí uživateli zpětným e-mailem. Písemnou výpověď lze doporučeně odeslat na adresu sídla poskytovatele. V pochybnostech o dnu doručení se má za to, že písemná výpověď byla poskytovateli doručena nejpozději sedmý den po jejím podání na poštu.
 3. Pokud si uživatel v průběhu výpovědní lhůty nezmění poskytovatele hostingu (včetně změny DNS záznamu a technického správce), zavazuje se uhradit poskytovatelem vystavenou fakturu na další časové období podle dosud využívané služby.
 4. Poskytovatel má právo vypovědět Smlouvu okamžitě, porušuje-li uživatel smluvní, nebo všeobecné obchodní podmínky, neplatí-li za odebrané služby, nebo je-li více než 14 dnů v prodlení s plněním finančních závazků vůči poskytovateli.
 5. V případě porušování smluvních podmínek ze strany poskytovatele, má uživatel právo vypovědět uzavřenou Smlouvu s okamžitou platností.
 6. Poskytovatel zasílá výpověď uživateli e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě.
 7. Pokud si uživatel v době, kterou si na základě zálohové faktury u poskytovatele zaplatil, změní DNS záznam, nebo údaj o technickém správci pro svoji doménu, není poskytovatel povinen nadále poskytovat žádné služby.
 8. Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu smluvního vztahu i po jeho ukončení zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se provozu serveru a služeb poskytovaných poskytovatelem. Obě smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytovat žádné informace třetím osobám. Povolenou výjimkou je uveřejňování marketingových informací poskytovatelem o svých zákaznících, kterých bude použito na webových stránkách poskytovatele a případně v jeho e-mailové korespondenci. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace poskytované na vyžádání orgánům činným v trestním řízení.

VII. Registrace uživatelů

 1. Všechny údaje zadávané v registraci, v dalších formulářích a Smlouvách musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je uživatel povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat poskytovatele.
 2. Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za všechny objednávky, požadavky a činnosti, provedené přes administraci služby foxyhosting.cz.
 3. Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v souvislosti se zjištěním uživatelova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou, které nebude způsobeno poskytovatelem.
 4. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude zasílat formou e-mailu informace o novinkách v nabídce jeho společnosti.
 5. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že informace o uživateli (vyjma osobních dat chráněných zákonem č. 101/2000 Sb.) mohou být použity pro marketingové účely poskytovatele.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v textu Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Poskytovatelem změněné obchodní podmínky jsou platné a účinné od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly zveřejněny na webových stránkách poskytovatele, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
 4. V případě doručování zpráv prostřednictvím e-mailu platí, že zpráva byla druhé straně doručena třetím dnem po jejím odeslání.
 5. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o změnách svých kontaktních údajů (sídel, adres, telefonních čísel, faxových čísel, e-mailů apod.).
 6. Změny a dodatky Smluv musí mít písemnou formu a musí být podepsány osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.
 7. V souladu s ustanovením § 262 odst. 1 Obch. z. se smluvní strany dohodly, že jejich smluvní závazkové vztahy se budou řídit obchodním zákoníkem. Vztahy neupravené tímto kodexem se řídí zákonem č. 151/2000 Sb. O telekomunikacích, zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, případně občanským zákoníkem.
 8. Při uzavření Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb obdrží uživatel jeden výtisk těchto Všeobecných obchodních podmínek. Podpisem Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb uživatel stvrzuje, že byl seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami poskytování služeb na serveru foxyhosting.cz.
 9. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2011.